15
RUJ
2016

Ivana Medica Ružić and Mario Dumančić: Gamification in education

Igrifikacija u odgoju i obrazovanju
Ivana Medica Ružić, Mario Dumančić1
1 Veleučilište Baltazar Zaprešić,  Hrvatska

Sažetak
Ubrzani ritam razvoja informacijsko komunikacijskih tehnologija odražavaju se na rast i razvoj djece, učenika i mladih. Današnje generacije su zapravo generacije igrača video igara koje puno vremena provode igrajući se. Takve generacije nazvane su “millennial” generacije. Spomenute generacije su od malena okružene napretkom i razvojem informacijsko komunikacijskim tehnologijama. U skladu s time komuniciraju sa sobom i s okolinom. Prema navedenom posebice je važno potreba aktualiziranja i integriranja novog kurikula koji bi uvažavao potrebe djece, učenika i mladih čije je prirodno okruženje informacijsko komunikacijskih tehnologija. Iz te perspektive igrifikacija (gamifikacija) je prilika za povećanje interesa djece, učenika i mladih, motivacije, povezivanja, te osnaživanja njihove komunikacije i dijeljenja. S igrifikacijom djeci, učenicima i mladima omogućuje se korištenje dobro osmišljenih mehanizama koji omogućuju osvajanje bedževa, sakupljanje bodova, prelazak razina ili osvajanje nagrada. Kako bi to bilo na jednoj značajnijoj razini koriste se nove komunikacijske platforme kao što su dijeljenje zadataka, razmjena ideja i izražavanje mišljenja. Zbog tih bi aktivnosti djeca, učenici i mladi gledali na odgojno obrazovne ciljeve i postignuća kao nešto proaktivno, dinamično i zabavno, a ne kao na nezanimljivo i obvezno. Igrifikacija, odnosno gamifikacija se ne 
odnosi strogo na stvaranju igre. Ona predstavlja upotrebu mehanizama, dizajna i elemenata igre u ne zabavnom okruženju, a sve to u svrhu promicanja motivacije, truda i lojalnosti. Igrifikacija u odgoju i obrazovanju od velikog je značaja u ostvarivanju ciljeva i zadaća u budućnosti cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja.

 

Gamification in education
Ivana Medica Ružić, Mario Dumančić1
1University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, Croatia

Abstract
Today’s world is bringing us a “specific weight”, especially when we are talking about life and work of kids, students and young. Numerous changes in our environment and various influences of our living environment, such as a fast pace of development of information and communication technology reflect on the growth and development of children, students and youth. New generations of children are actually the generations of video games players who spend a lot of their time on video games. These generations are called “millennial” generations. They have been surrounded by fast everyday prosperity and development of information and communication technologies. Therefore, this is the way they communicate with themselves and their environment. According to the above, we emphasize the need to update and integrate a new curriculum which would take into consideration the needs of children, students and youth whose natural environment is, whether we want to admit it or not, the use of informationcommunication technologies. From that perspective, the gamification is the opportunity to increase the interest in children, students and youth, as well as to motivate them, connect and empower their communication and sharing. Gamification can enable the use of well thought off mechanisms which enable winning of badges, collecting points, going to the new levels or winning the prizes. In order to put it onto the next level, communication platforms such as sharing the tasks, exchange of ideas and expressing of the opinions are used. These type of activities may cause the children, students and youth to take a different view of the educational goals and achievements, as something proactive, dynamic and fun, and not only as dull and obligatory. When we say gamification, we don’t always strictly think of the creation of the game. It is actually the use of mechanisms, design and elements in a non-fun environment, with the goal to promote the motivation, effort and loyalty. Gamification in education is important to achieve goals and missions in the future of the comprehensive educational system.