01
LIS
2017

Milan Matijević, Tomislav Topolovčan and Višnja Rajić: NASTAVNIČKE PROCJENE UPOTREBE DIGITALNIH MEDIJA I KONSTRUKTIVISTIČKE NASTAVE U PRIMARNOM I SEKUNDARNOM OBRAZOVANJU

Teacher Assessment Related to the Use of Digital Media and Constructivist Learning an Primary and Secondary Education 

Milan Matijević, Tomislav Topolovčan and Višnja Rajić

Abstract

The aim of this study was to examine the frequency of use and the motivation to use digital media in teaching and in the organisation of constructivist learning, as well as differences between teachers in elementary and secondary school (N = 368). The results of the study show that both subgroups of teachers only sometimes or rarely use various digital media, with the exception of the frequent use of Power Point presentations. On the other hand, all teachers are positively motivated to use digital media in teaching, where school teachers hold that the use of such media does require an additional effort on their part. Both elementary and secondary school teachers hold that the teaching they organise is constructivist learning; elementary school teachers assess such forms of learning somewhat more positively. More positive values and expectations from the use of digital media are correlated, in both groups of teachers, with the more frequent use of such media in teaching. The use of certain digital media by both elementary and secondary school teachers is correlated with teaching where pupils learn collaboratively and have control over their own process of learning. It is justified to conclude, based on the interpretation of the results of this study, that despite the positive motivation to use digital media in teaching and the assessment that the learning organised by teachers is constructivist, in general teachers still work to a great extent in a way that is focused on the teacher and the subject, which is confirmed by the frequent use of Power Point presentations (instruction from the front). Interpretation and the implications of the results are presented in this paper.

Keywords: e-learning, constructivist learning, digital media in classroom teaching, primary education, secondary education, role of the teacher

 

NASTAVNIČKE PROCJENE UPOTREBE DIGITALNIH MEDIJA I KONSTRUKTIVISTIČKE NASTAVE U PRIMARNOM I SEKUNDARNOM OBRAZOVANJU 

Milan Matijević, Tomislav Topolovčan i Višnja Rajić

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

Cilj istraživanja je bio ispitati obilježja i njihove razlike između nastavnika osnovne i srednje škole (N = 368) u učestalosti i motivaciji korištenja digitalnih medija u poučavanju te organizaciji konstruktivističke nastave. Rezultati istraživanja su pokazali da obje podskupine nastavnika rijetko ili gotovo nikada ne koriste različite digitalne medije s iznimkom čestog korištenja power point prezentacija. S druge strane, svi nastavnici su pozitivno motivirani za korištenje digitalnih medija u nastavi, s time da nastavnici osnovnih škola procjenjuju da to od njih iziskuje dodatni napor. I osnovnoškolski i srednjoškolski nastavnici procjenjuju da je nastava koju organiziraju konstruktivistička nastava, s time da u tome nešto više prednjače nastavnici osnovnih škola. Pozitivnije vrijednosti i očekivanja od korištenja digitalnih medija je kod obje skupine nastavnika povezano i s njihovim učestalijim korištenjem u nastavi. I kod osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika je učestalije korištenje pojedinih digitalnih medija povezano s nastavom gdje učenici suradnički uče i imaju kontrolu nad vlastitim procesom učenja. Povezujući rezultate istraživanja opravdano je zaključiti da unatoč pozitivnoj motivaciji za korištenje digitalnih medija u nastavi te procjenama da je nastava koju nastavnici organiziraju konstruktivistička, generalno nastavnici još uvijek u velikoj mjeri organiziraju nastavu koja je orijentirana na njih ili na predmet, što potvrđuje česta upotreba power point prezentacija (frontalna nastava). Interpretacije i implikacije rezultata prikazane su u radu.

Ključne riječi: e-učenje, konstruktivističko učenje, digitalni mediji u nastavi, primarno obrazovanje, sekundarno obrazovanje, uloga nastavnika