01
LIS
2017

Tomislav Topolovčan i Milan Matijević: Kritičko mišljenje kao dimenzija konstruktivističkog učenja: neka obilježja kod učenika nižeg sekundarnog obrazovanja u Hrvatskoj

Kritičko mišljenje kao dimenzija konstruktivističkog učenja: neka obilježja kod učenika nižeg sekundarnog obrazovanja u Hrvatskoj

Tomislav Topolovčan i Milan Matijević

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

 

Sažetak

Cilj istraživanja je bio ispitati obilježja učestalosti konstruktivističkog učenja i njegovih dimenzija, što uključuje i kritičko mišljenje, razlike u njima s obzirom na pojedina demografska obilježja te povezanost s učestalošću korištenja pojedinih digitalnih medija u nastavi kod učenika završnog razreda nižeg sekundarnog obrazovanja u Hrvatskoj (N = 703). Rezultati su pokazali da učenici procjenjuju statistički značajno veću učestalost kritičkog mišljenja u odnosu na ostale četiri dimenzije konstruktivističkog učenja. U pogledu svake latentne dimenzije konstruktivističkog učenja, učenici i učenice s višim prosječnim završnim školskim uspjehom su skloniji češćoj procjeni osobne važnosti učenja, kritičkom mišljenju i suradničkom učenju, dok su učenici s višim školskim uspjehom skloniji i nesigurnosti naučenog s digitalnim medijima. Nema razlika s obzirom na spol kod kontrole učenja te u nesigurnosti naučenog, odnosno u kontroli učenja s obzirom na školski uspjeh. Učenici, bez obzira gdje žive, podjednako procjenjuju učestalost općeg konstruktivističkog učenja, ali i u vidu svake pojedine dimenzije, tj. važnosti učenja, nesigurnosti naučenog, kritičkom mišljenju, kontroli učenja i suradničkom učenju. Učestalije korištenje digitalnih medija je povezano s većom učestalosti uglavnom svih dimenzija konstruktivističkog učenja. Interpretacije rezultata upućuju da je kritičko mišljenje dominantno najizraženija dimenzija konstruktivističkog učenja, s time da su spol učenika i završni školski uspjeh, u određenoj mjeri, bitni čimbenici razlika kako u kritičkom mišljenju, tako i u većini drugih dimenzija konstruktivističkog učenja. U radu su detaljno objašnjene didaktičke implikacije rezultata istraživanja.

Ključne riječi: digitalni mediji, konstruktivističko učenje, kritičko mišljenje, sekundarno obrazovanje, učenici

 

Critical thinking as a dimension of constructivist learning: some of the characteristics of students of lower secondary education in Croatia

Tomislav Topolovčan and Milan Matijević

Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Croatia

tomislav.topolovcan@ufzg.hr     milan.matijevic@ufzg.hr

Abstract

The aim of the research was to examine the characteristics of the frequency of constructivist learning and its dimensions, including critical thinking, differences in them with regard to certain demographic characteristics and correlation with the frequency of use of certain new media in teaching the students of final grade of lower secondary education in Croatia (N = 703). The results have shown that students have assessed a significantly higher incidence of critical thinking in relation to other four dimensions of constructivist learning. In respect of every latent dimension of constructivist learning, (all) students with higher grade point average are prone to more frequent assessment of the personal relevance of learning, critical thinking and collaborative learning. Girls are more likely to highlight the frequency of personal importance of studying, critical thinking and student negotiation, while there is no difference in the estimates, regarding gender, in the control of studying and the uncertainty of learning with new media. Students, regardless of where they live, estimate the incidence of general constructivist learning, but in regard of each dimension, i.e. personal relevance of learning, uncertainty of learning (with new media), critical thinking, shared control and collaborative learning. Frequent use of new media is associated with increased incidence of mainly all dimensions of constructivist learning. Interpretation of the results indicate that critical thinking is the dominantly the most prominent dimension of constructivist learning, whereby gender of students and their grade point average are, to some extent, key factors of differences in critical thinking, but also in most other dimensions of constructivist learning. The paper explains in detail didactic implications of the research results.

Keywords: new media, constructivist learning, critical thinking, secondary education, students